Date:Nov 13, 2015

Gravy Boat White Pitcher

gravy boat white pitcher

 

Gravy Boat
White porcelain,
15 oz  $2.50 each

 

White Pitcher
white porcelain
15 oz  $2.50 each